Szkolne zajęcia dodatkowe

431 0

Współczesne szkoły wychodząc naprzeciw potrzebom swoich uczniów i oczekiwaniom ich rodziców decydują się na coraz szerszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Ich podstawowym zadaniem jest rozwijanie w uczniach kreatywności, pobudzanie ich aktywności i rozwijanie zainteresowań, a także niwelowanie stresu oraz wykorzystywanie naturalnego potencjału dzieci i młodzieży. Stanowią również jedno z najskuteczniejszych narzędzi do budowania pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielem a uczniami. Dobre zajęcia pozalekcyjne powinny być przede wszystkim ciekawe i różnorodne, tak, aby mogły zainteresować jak największą liczbę uczniów.

Planowanie zajęć pozalekcyjnych

Zajęcia pozalekcyjne mogą dotyczyć przeróżnych dziedzin sportu, sztuki, muzyki i wielu innych. Należą do nich również różnego rodzaju koła zainteresowań, które mogą poszerzać wiedzę dotyczącą przedmiotów szkolnych. Jednak, aby zajęcia te były one skuteczne i przynosiły zamierzone rezultaty w postaci zainteresowania ze strony uczniów powinny mieć kilka podstawowych elementów. Przed ich planowaniem powinnyśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim adresatów, do których będą one kierowane. Poza tym należy również uwzględnić temat, którego będą dotyczyć, a także, jaki efekt, jaki zamierzamy osiągnąć. Musimy również sprecyzować zarówno własne oczekiwania jak również oczekiwania i wymagania uczniów oraz własne predyspozycje, posiadaną wiedzę i umiejętności, a także materiały pomocnicze, którymi dysponujemy.

Niezbędne narzędzie pracy

Prowadząc zajęcia pozalekcyjne jesteśmy zobligowani do prowadzenia specjalnego dziennika. Dziennik zajęć dodatkowych powinien zawierać podstawowe informację dotyczące przebiegu zajęć. Oczywiście musi znaleźć się w nim alfabetyczna lista wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach. Powinien również określać, jakiego rodzaju zajęć będzie dotyczył. Ponadto powinien zawierać indywidualny program pracy z uczniem lub grupą wychowanków i jej krótką charakterystykę. Dziennik zajęć pozalekcyjnych powinien także posiadać spis omawianych tematów, liczbę godzin realizowanych zajęć i ocenę postępów osiąganych przez uczniów. Konieczne jest również odnotowywanie obecności uczniów na zajęciach. Dobrze prowadzony dziennik pozwala na usystematyzowanie wiadomości dotyczących przebiegu przeprowadzanych, dodatkowych lekcji, jak również informacji odnośnie formy uczestnictwa uczniów.

Dodaj komentarz